عمده شرکت های طرف قرارداد این بازرگانی شرکت نیمت رومانی و شرکت های بیلای و داجین چین و دیگر شرکت های معتبر بین المللی می باشد.